Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ZİYARET YÖNETMELİĞİ

  HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZIYARET EDILMELERI HAKKINDA YÖNETMELIK (1) (2) (3) (4)

  Adalet Bakanlıgından

  Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25848

  BIRINCI KISIM

  Temel Ilkeler

  BIRINCI KISIM

  Temel Ilkeler

  BIRINCI BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1  Bu Yönetmeligin amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmelerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2  Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3  Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazı Hakkında Kanunun 83 ve 116 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıstır.

  Tanımlar

  Madde 4  Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Adalet Bakanlıgını,

  Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlügünü,

  Ceza infaz kurumları: Kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı, açık ceza infaz kurumları ile gözlem ve sınıflandırma merkezleri ve çocuk egitimevlerini, ifade eder.

  IKINCI BÖLÜM

  Temel Ilkeler

  Temel ilkeler

  Madde 5  Hükümlü ve tutukluların görüsmeleri asagıdaki esaslara göre gerçeklestirilir:

  a) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinlesmis olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular dısında kalan hükümlü ve tutuklular ziyaretçiler ile görüsebilir.

  Ancak; ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası infaz edilmekte olanların resmî ve yetkili merciler ile avukatları ve kanunî temsilcileriyle; hücreye koyma cezası infaz edilmekte olanların,  resmî ve yetkili merciler ve avukatlarıyla görüsmeleri engellenemez.

  b) Odaya kapatma disiplin cezası almıs olsa dahi çocukların; annesi, babası, kardesleri, avukatı, resmî ve yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görüsmesi engellenemez.

  c) Görüsler kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır.

  d) (Degisik:RG-13/9/2017-30179) Kurum idaresinin uygun görecegi bir hafta açık görüs, ayın diger haftaları kapalı görüs olmak üzere, hükümlü ve tutuklular bu Yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak sekilde görüsme yapabilir.

  e) (Ek:RG-18/8/2016-29805)(6) Kurum mevcudu, güvenligi ve düzeni dikkate alınmak suretiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Ikinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Besinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık görüsler idare ve gözlem kurulu kararıyla iki ayda bir yaptırılabilir.

  f) Agırlastırılmıs müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, onbes günde bir kez olmak üzere, biri açık, digeri kapalı görüs biçiminde, ayda iki kez görüsme yapabilir.

  g) Kapalı görüslerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptırılacak açık görüslerle çakıstıgı takdirde, açık görüs yaptırılır.

  h) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinde sayılan ve esi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile kayyımı dısında kalan üç ziyaretçisinin açık kimlik ve adreslerini kuruma bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, agır hastalık, dogal afet, hükümlü ve tutukluların nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanagını ortadan kaldıracak yerlesim yeri degisikligi gibi zorunlu haller dısında degistirilemez.

  i) Ziyaretçiler, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenligini, hükümlü ve tutukluların saglıgını bozabilecek nitelikteki esya ve maddeler ile her türlü iletisim araçları ve tasıma izin belgesi olsa dahi silahlar kuruma alınmaz. Ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklulara para, kıymetli evrak ve esya verilmez.

  j) Ziyaret yerleri, ziyaret öncesi ve sonrasında aranır.

  k) Yönetmeligin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenler dısında, ceza infaz kurumlarına gelen avukatların, savunmaya iliskin oldugu yazılı olarak beyan ettigi belge ve dosyalar ile konusma kayıtları incelemeye tâbi tutulmaz.

  l) Konusu suç teskil etmemekle birlikte, ceza infaz kurumlarına sokulması yasak olan esya, araç, gereç veya malzemeler, çıkısta sahibine verilmek üzere muhafaza altına alınır.

  m) Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkıslarında ve dönüslerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve esya aramasına tabi tutulur.

  n) Aramalarda insanın saygınlıgını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın amacıyla bagdasmayacak tutum ve davranıslarda bulunulamaz.

  o) Ziyaret ve görüslerde, kurallara uymayan heyet ve kisilerin ziyaret ve görüsmeleri sürdürmelerine derhal son verilir. Suç olusturan davranıslar, kurum idaresince tutanakla tespit edilerek, ilgili adlî ve idarî makamlara bildirilir. Görüsme hakkına sahip özel kisilerin kurum güvenliginin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı istek ve davranısları nedeniyle görüsme hakları, ceza infaz kurumunun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın savunma hakkı çerçevesinde avukatlar bakımından getirdigi hükümler saklıdır. Ancak; her halde ceza infaz kurumunun en üst amiri durumu tutanakla adlî makama bildirir.

  Ceza infaz kurumlarına giriste arama    

  Madde 6  Ceza infaz kurumu görevlileri ve dıs güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa olsun, ceza infaz kurumlarına girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kisilerin üstleri metal dedektörle aranır; esyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca süphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadıgı yerlerde arama ve kontrol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu baskan ve üyeleri, uluslararası sözlesmelerle yetkileri tanınmıs kisi ve kurulusların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri agır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dısında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kisiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler.

  Elle arama yapılmasını gerektiren hallerde, kuruma giren bayanlar, bayan infaz koruma memurları veya bayan jandarma görevlileri tarafından, bu görevlilerin bulunmamaları halinde, ceza infaz kurumu müdürünün istemi, Cumhuriyet bassavcısının talebi üzerine, mülki amir tarafından görevlendirilecek bayan memurlarca aranırlar.

  IKINCI KISIM

  Ziyaret ve Görüslerde Uyulacak Esaslar

  BIRINCI BÖLÜM

  Kapalı Görüs

  Kapalı görüs

  Madde 7  Kapalı görüs, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendigi, konusulanların hazır bulunan görevli tarafından isitilebilecek sekilde izlenebildigi ve ceza infaz kurumu idaresinin bu is için tahsis ettigi özel bölümde yapılan görüsmelerdir.

  Görüs yeri

  Madde 8  Her ceza infaz kurumunda, olanaklar elverdigi ölçüde, kapalı görüs yapılabilmesi için bir ziyaretçi kabul yeri ayrılır.

  Ziyaret edebilecek kisiler

  Madde 9  Hükümlü ve tutuklular; esi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocugu, torunu, kardesi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, enistesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, esinin baskasından olma çocugu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocugu, kardes çocugu, esi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların esleri ile vasisi ve kayyımıyla görüsebilir.

  (Degisik fıkra:RG-28/07/2007-26596) (Degisik birinci cümle:RG-6/11/2009-27398) Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dısında kalan üç ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun teblig edildigi tarihten itibaren 60 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, agır hastalık, dogal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanagını ortadan kaldıracak yerlesim yeri degisikligi gibi zorunlu hâller dısında degistirilemez. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadıgı konusunda kolluk aracılıgıyla arastırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.(Degisik fıkra: RG-5/12/2018-30616)  Aynı ceza infaz kurumu ya da birden fazla ceza infaz kurumunun bir arada bulundugu yerleskedeki farklı kurumlarda barındırılmakta olan hükümlü veya tutuklular, birinci fıkrada sayılan kisilerden olmaları sartıyla bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Cumhuriyet bassavcılıgının yazılı emri ile birbirleriyle görüsebilir.

  Birinci ve ikinci fıkrada gösterilen ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret günü ve saatleri dısındaki ziyaretleri ile birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar dısında kalan kisilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunması halinde Cumhuriyet bassavcılıgı tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Bu hüküm, agırlastırılmıs müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

  (Ek fıkra:RG-13/1/2018-30300) Çocuk hükümlü ve tutukluların üç kisilik liste kapsamındaki kisiler

  tarafından ziyaret edilebilmeleri için çocugun anne ve babasının veya yasal temsilcisinin rızası aranır.  

  (Ek fıkra:RG-13/1/2018-30300) Ziyaretçinin ergin olmaması halinde ziyaretçi çocugun da anne ve babasının

  veya yasal temsilcisinin rızası aranır.

  Ziyaret gün ve saatleri

  Madde 10  Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüsebilecegi ziyaretçi sayısı, kurumun

  fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, kurumca belirlenir.

  Görüs süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak sekilde belirlenemez. Görüs süresi, görüsmenin fiilen

  basladıgı andan itibaren isletilir.

  Agırlastırılmıs müebbet hapis cezasına hükümlü olanların ziyaretçileri

  Madde 11  Agırlastırılmıs müebbet hapis cezasına hükümlü olanları; esi, çocukları, torunları, torunlarının

  çocukları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, büyükannesi ve büyükbabasının anne ve babaları,

  kardesleri ve vasisi dısında kimse ziyaret edemez.

  Agırlastırılmıs müebbet hapis cezasına hükümlü olanların görüs usulü

  Madde 12  Agırlastırılmıs müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, 11 inci maddede belirtilen kisiler ile

  ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyecegi gün, saat ve kosullar içinde, on bes günlük

  aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere görüsebilir.  

  IKINCI BÖLÜM

  Açık Görüs

  Açık görüs

  Madde 13  Açık görüs, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkan verecek sekilde,

  konusulanların hazır bulunan görevli tarafından isitilebildigi ve izlenebildigi, ceza infaz kurumunun bu is

  için tahsis edilmis özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüsmelerdir.

  Ziyaret edebilecek kisiler(3)

  Madde 14 Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, es, çocuk ve torunlarıyla ayda bir gün açık görüs yapabilir.

  Görüs günleri kurumca belirlenir.(3)

  Kınama cezası dısında disiplin cezası almıs ve bu cezası kaldırılmamıs hükümlü ve tutuklular açık görüsten

  faydalanamaz. Kosullarının uyması durumunda kapalı görüs hakkı saklıdır.(1) (3) (5)

  Bayramlarda ve özel günlerde açık görüs

  Madde 15 (Degisik fıkra: RG-28/07/2007-26596) Hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça uygun görülen, dinî

  ve milli bayramlar ile özel günlere mahsus olmak üzere, belirlenen tarihlerde, anne, baba, es, çocuk, torun,

  büyükanne, büyükbaba ve kardesleriyle açık görüs yapabilir.

  Bakanlıkça belirlenen yakınları olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından

  en çok üç kisiyle görüsebilirler. Ancak; bu fıkra hükmü, agırlastırılmıs müebbet hapis cezasına hükümlüler

  hakkında uygulanmaz.

  Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüs ile çakısması halinde açık görüs yaptırılır.

  Açık ceza infaz kurumlarında yapılan açık görüsler sırasında görsel ve yazılı basın mensupları,

  hükümlülerin rızasının alınması kosuluyla ve Bakanlık izniyle haber amaçlı görüntü alabilir.

  Açık görüs yapılacak yer

  Madde 16  Açık görüsler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dısında, bu is için ayrılmıs özel

  bölümünde, bulunmadıgı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun görecegi yerde yaptırılır.

  Görüs süresi ve saatleri

  Madde 17  Açık ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00 - 17.00 saatleri arasında yaptırılır.

  Ziyaret süresi, görüsmenin fiilen basladıgı andan itibaren isler.

  Açık görüse iliskin diger konular

  Madde 18  Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüs günü sayısına bölünmesi suretiyle, görüs

  gününe kadar gruplar olusturulur, her grubun görüs günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere, hükümlü

  ve tutuklulara teblig edilir ve hazırlanan program ayrıca koguslara ve ziyaretçilerin görebilecegi uygun

  yerlere asılır.

  Belirtilen gün ve saatler dısında görüs yaptırılmaz, bir defa görüs yapan hükümlü ve tutuklular ile

  ziyaretçilere aynı görüsle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.

  Her grubun açık görüsü bittikten sonra, görüs yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde

  dikkatli bir sekilde arandıktan sonra kogus veya odalarına götürülerek burada sayılır. Kimlikleri, fotograflı

  belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam oldugunun anlasılması üzerine, ziyaretçilerin kurum dısına

  çıkmasına izin verilir.

  Açık görüslerde, görüs mahallinde yeteri kadar dıs güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulur.

  Açık ceza infaz kurumları ile çocuk egitimevlerinde kalan hükümlüler görüslerini her zaman açık görüs

  seklinde yapar. 

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Müdafi, Avukat, Noter ve Heyetlerin Görüsmesi

  BIRINCI BÖLÜM

  Müdafi, Avukat ve Noter ile Görüsme

  Tutuklunun müdafi, uzlastırmacı ve arabulucu ile görüsmesi (Degisik baslık:RG-13/9/2017-30179)

  Madde 19  Tutuklu, vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konusulanları baskalarının

  duymayacagı, ancak; görüsmenin görevlilerce izlenebilecegi  bir ortamda, açık görüs usulüne tabi olarak

  görüsür. Bu kisilerin müdafi ile yazısmaları denetime tabi tutulmaz.

  Sorusturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüsebilir.

  (Ek fıkra:RG-13/9/2017-30179) Tutuklu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ilâ 255 inci

  maddeleri uyarınca uzlastırmacı olarak atanan kisi ile görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine ve 6325 sayılı

  Hukuk Uyusmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca arabulucu olarak belirlenen kisi ile meslek

  kimliginin ibrazı üzerine, mesai gün ve saatleri içerisinde konusulanları baskalarının duymayacagı, ancak

  görüsmenin görevlilerce izlenebilecegi bir ortamda, açık görüs usulüne tâbi olarak görüsür. Bu kisilerin

  uzlastırmacı ve arabulucu ile yazısmaları denetime tâbi tutulmaz.

  Hükümlünün avukat, uzlastırmacı ve arabulucu ile görüsmesi (Degisik baslık:RG-13/9/2017-30179)

  Madde 20  Hükümlü ile avukatı, meslek kimliginin ibrazı üzerine, tatil günleri dısında ve çalısma saatleri

  içinde, bu is için ayrılan görüsme yerlerinde, konusulanların duyulamayacagı, ancak; güvenlik nedeniyle

  görülebilecegi bir biçimde, açık görüs usulüne uygun olarak görüstürülür.

  Avukatların savunmaya iliskin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konusmaların kayıtları

  incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci, ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü ve

  besinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile iliskisi; konusu suç teskil

  eden fiilleri islediginin, infaz kurumunun güvenligini tehlikeye düsürdügüne, terör örgütü veya diger suç

  örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberlesmelerine aracılık ettigine iliskin bulgu veya belge elde

  edilmesi hâlinde, Cumhuriyet bassavcılıgının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli görüsmede

  hazır bulundurulabilecegi gibi bu kisilerin avukatlarına verdigi veya avukatlarınca bu kisilere verilen

  belgeler infaz hâkimince incelenebilir. Infaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya

  verilmemesine karar verir. Bu karara karsı ilgililer 4675 sayılı Infaz Hâkimligi Kanununa göre itiraz

  edebilir.

  Zorunlu hallerde, belirlenen gün ve saatler dısındaki görüsmelere, Cumhuriyet bassavcılıgı yazılı olarak izin

  verebilir.

  Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla, avukatlık mesleginin icrası çerçevesinde en çok üç kez

  görüsme hakkına sahiptir.

  (Ek fıkra:RG-13/9/2017-30179) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ilâ 255 inci maddeleri

  uyarınca, hükümlü, uzlastırmaya tâbi bir suçun tarafı olması, uzlastırma yoluna gidilmesi ve rıza göstermesi

  durumunda, uzlastırmacı olarak atanan kisi ile görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine, bu is için ayrılan

  görüsme yerlerinde, mesai gün ve saatleri içerisinde, konusulanların duyulamayacagı, ancak güvenlik

  nedeniyle görülebilecegi bir biçimde, açık görüs usulüne uygun olarak görüstürülür.

  (Ek fıkra:RG-13/9/2017-30179) 6325 sayılı Hukuk Uyusmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca,

  hükümlü, arabuluculuk yoluna basvurulması ve rıza göstermesi durumunda, arabulucu olarak belirlenen kisi

  ile meslek kimliginin ibrazı üzerine, bu is için ayrılan görüsme yerlerinde, mesai gün ve saatleri içerisinde,

  konusulanların duyulamayacagı, ancak güvenlik nedeniyle görülebilecegi bir biçimde, açık görüs usulüne

  uygun olarak görüstürülür.

  (Ek fıkra:RG-13/9/2017-30179) Uzlastırmacının ve arabulucunun kuruma girisinde ve görüsmeler sırasında,

  avukatların kuruma girislerinde ve görüsmelerinde uygulanan usul ve esaslar niteligine uygun düstügü

  ölçüde uygulanır.

  Müdafilik ve vekillik görevinden yasaklanma 

  Madde 21  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre mahkemece haklarında müdafi veya

  vekillik görevinden yasaklanmıs bulunan avukatlar, Kanunda belirtilen yasaklama süreleri içinde baska

  davalarla ilgili olsa bile müdafiligini veya vekilligini üstlendigi kisiyi kurumda ziyaret edemez.

  Hükümlü ve tutuklunun noter ile görüsmesi

  Madde 22  Hükümlü ve tutuklular, meslek kimliginin ibrazı ve göreviyle ilgili olmak kosuluyla, noterle, tatil

  günleri dısında ve çalısma saatleri içinde, idarenin gözetiminde açık görüs usulü çerçevesinde görüsebilir.

  Avukat stajyerinin hükümlü ve tutuklu ile görüsmesi

  Madde 23  Stajyer avukatlar, avukatlarla birlikte olmak kosulu ile hükümlü ve tutuklular ile görüsebilir.

  Birden çok hükümlü ve tutuklu ile görüsme

  Madde 24  Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla görüsme

  yapamaz.

  Yabancı uyruklu avukatın görüsmesi

  Madde 25  Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldugu uluslararası sözlesmelere ve karsılıklılık esasına uygun

  olmak kosuluyla; yabancı ülkelerde haklarında sorusturma veya kovusturma yapılmakta olan, yabancı ülke

  veya uluslararası yargı mercilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açılmıs davası olan Türk

  vatandası veya yabancı uyruklu hükümlülerle yabancı uyruklu avukatları, bu sorusturma ve kovusturma,

  açılacak veya açılmıs davalarla sınırlı olmak ve vekâletname sunmak kosuluyla görüsebilirler.

  Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla

  birlikte görüsme yapabilirler.

  Avrupa Insan Hakları Mahkemesine basvuracak olan veya basvurusu bulunan Türk vatandası veya yabancı

  uyruklu hükümlüler; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili olan avukatlar ile sorusturma,

  kovusturma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin tercümesinin kurum en üst amirine ibrazı

  kosuluyla görüsebilir. 

  IKINCI BÖLÜM

  Heyetlerin Ziyaretleri

  Heyetlerin ziyaretleri

  Madde 26 (Degisik birinci fıkra:R.G-22/1/2010-27470) Resmî ya da özel kurum ve kuruluslar, heyet

  hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla

  görüsebilmek için Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bilimsel arastırma yapanlarla görsel ve yazılı basın

  mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında

  görevli baskan ve üyelerin ceza infaz kurumlarına yapacakları ziyaretler hakkında bu Yönetmeligin 40 ıncı

  maddesinde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

  (Degisik fıkra: RG-28/07/2007-26596) Izleme kurulu üyelerinden en az dört üyenin katılımıyla olusan heyet

  ile infaz hâkimleri ve görevleri çerçevesinde denetimli serbestlik personeli önceden izin almaksızın ceza

  infaz kurumlarını ziyaret eder.

  (Degisik fıkra: RG-28/07/2007-26596) Bu ziyaret ve görüsmelerde güvenligi tehlikeye düsürmeyecek

  tedbirler kurum yönetimince alınır. Ziyaret ve görüsmeler, kurum görevlilerinin gözetiminde yapılır. Ancak;

  Insan Haklarını Inceleme Komisyonu, izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri, denetimli serbestlik personeli

  ve kanunlarla yetkili kılınmıs heyet ve kisiler hükümlü ve tutuklularla özel görüsme yapabilir.

  Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu görüsme yapılamaz. Önceden

  izin verilmis olsa bile dogal afet, yangın ve ayaklanma gibi olaganüstü durumlarda ziyaret ve görüsmeler

  ertelenebilir.

   (Degisik besinci fıkra:RG-6/11/2009-27398) Insan hakları il ve ilçe kurulları, Cumhuriyet bassavcılıgından

  izin almak suretiyle ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilecegi gibi hükümlü ve tutuklularla da görüsebilir.

  Resmî veya dinî bayram günleriyle özel günlerde, Cumhuriyet bassavcısı veya görevlendirecegi Cumhuriyet

  savcısının onayı ve refakatiyle, il veya ilçe resmî protokolüne dahil kurum ve kuruluslar ile iyilestirme

  programlarına yararı olabilecek sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü

  ve tutukluları ziyaret izni verilebilir. Ancak, ceza infaz kurumunun fiziki yapısı, kapasitesi ve güvenlik

  sebebiyle bu ziyaret yaptırılmayabilir veya sınırlandırılabilir. 

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Yabancı Uyruklu Hükümlü, Tutuklu ve Ziyaretçiler (7)

  BIRINCI BÖLÜM

  Yabancı Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti

  Aile fertleri, akrabalar ve yakınları tarafından ziyaret

  Madde 27  (Degisik:RG-5/12/2018-30616)

  Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular 9 uncu maddede sayılan kisiler tarafından ziyaret edilebilir. Ziyaret

  hakkının kullanılması, ziyarete esas bagı gösteren belgeler ile önceden Cumhuriyet bassavcılıklarına

  basvurulması ve bu belgelerin Cumhuriyet bassavcılıklarınca uygun görülmesi halinde mümkündür. Terör

  veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu yabancıların, yakınları ile yaptıkları ziyaretler derhal Genel

  Müdürlüge bildirilir.

  Tüm ziyaret basvurularına, ziyaret edilecek kisilerin açık kimligi, yakınlık derecesini belirten bilgi veya

  belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ayrıca ziyaretten önce ilgili kisinin akraba

  olup olmadıgı hükümlü veya tutukluya teyit ettirilir. Ziyareti uygun görülen ziyaretçiye Cumhuriyet

  bassavcılıgınca renkli fotograflı bir ziyaret belgesi verilir. Bu belgenin bir örnegi ceza infaz kurumuna da

  gönderilir. Daha sonraki ziyaretlerinde ziyaretçi bu belge ile dogrudan ceza infaz kurumuna giderek

  hükümlü veya tutukluyu ziyaret edebilir. Ceza infaz kurumu idaresi tarafından belgenin geçerliligi, belge

  üzerindeki fotografın ilgiliye ait olup olmadıgı ve ziyaretçinin kimligi denetlenir.

  Yukarıdaki fıkralar dısında kalan kisiler; adli suçlardan hükümlü veya tutuklu yabancı uyrukluları

  Cumhuriyet bassavcılıgının, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu yabancı uyrukluları ise

  Bakanlıgın yazılı izni ile ziyaret edebilir.

  Türk vatandası hükümlü veya tutuklular, birinci fıkrada belirtilen kisiler dısında kalan yabancı uyruklular

  tarafından Bakanlıgın yazılı izni ile ziyaret edilebilir.

  Yabancı uyruklu ziyaretçilere öncelikle açık görüs hakkı kullandırılır ve kurumca belirlenen ziyaret günleri

  dısında da ziyaret yaptırılabilir.

  Yukarıdaki fıkralarda öngörülen usuller, agırlastırılmıs müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında 11 ve

  12 nci maddelerde belirtilen hususlar dikkate alınarak uygulanır.

  Ziyaretlerde çok vatandaslıga sahip ya da 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununun 28

  inci maddesi kapsamında Mavi Kart sahibi hükümlü, tutuklu veya ziyaretçiler Türk vatandası gibi

  degerlendirilir.

  Aynı ceza infaz kurumunda ya da birden fazla ceza infaz kurumunun bir arada bulundugu yerleskedeki

  farklı kurumlarda barındırılmakta olan ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında akrabalık bagları

  bulunan yabancı hükümlü ve tutuklular, Cumhuriyet bassavcılıgının yazılı emri ile birbirleriyle

  gerçeklestirecekleri ziyaretler hakkında 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

  Aile fertleri ile yakınlarının hükümlü ve tutukluları ziyaretlerinde, bu Yönetmelikte düzenlenen, açık ve

  kapalı görüs usulleri uygulanır. Bakanlık tarafından resmî ve dinî bayramlar ile özel günlerde verilen açık

  görüs hakkından yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular da yararlandırılır.

  Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlarının ziyareti

  Madde 28  Ülkenin diplomatik temsilciligi görevlileri veya konsolosluk memurları, sadece kendi ülke

  vatandasları ile Türkiyede diplomatik temsilciligi veya konsoloslugu bulunmayıp da anlasmalar geregi,

  yararlarını korudukları yabancı uyruklu kisileri ziyaret hakkına sahiptir.

  Konsolosluk memurunun ziyareti ilgili hükümlü veya tutuklunun rızası ile gerçeklesir. Hükümlü veya

  tutuklu görüsmeyi kabul etmiyorsa durum konsolosluk memuru ile hükümlü veya tutuklunun huzurunda

  tutanakla tespit edilir.

  Ziyaret talebi, ziyaret tarihinden en az bir hafta önce, ceza infaz kurumunun bulundugu agır ceza merkezi

  Cumhuriyet bassavcılıgına yapılır. Basvuruda, ziyaret talebinde bulunan konsolosluk memurunun açık

  kimligi, görevi ve ziyaret tarihi belirtilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanmıs kisileri ziyaret

  bakımından bir haftalık süre daha kısa tutulabilir.

  Ziyaret edilmek istenen kisi, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu ise, ziyaret talebi, ziyaret

  tarihinden onbes gün önce Bakanlıga iletilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanmıs kisileri

  ziyaret bakımından bu süre daha kısa tutulabilir.

   (Degisik besinci fıkra:RG-6/11/2009-27398) Ziyaret edilmek istenen kisi, biri Türk vatandaslıgı olmak

  üzere birden fazla vatandaslıga sahip ise, konsolosluk memurunun izin talebi karsılıklılık ilkesi de

  gözetilerek yerine getirilebilir.

  (Degisik altıncı fıkra:RG-5/12/2018-30616) Yabancı bir ülkenin vatandası olmakla birlikte, Türk kökenli

  olan hükümlü ve tutukluların, konsolosluk memurları tarafından ziyaret edilmek istenmesi halinde, izin

  verilmeden önce, ziyaret edilmek istenen kisinin Türk vatandaslıgından çıkıp çıkmadıgı, ilgili il nüfus ve

  vatandaslık müdürlügünden veya Nüfus ve Vatandaslık Isleri Genel Müdürlügünden arastırılır.

  Yabancı ülke konsolosluk memurlarının ziyaretine izin verme yetkisi olan, ilgili agır ceza Cumhuriyet

  bassavcılıgı veya Bakanlık, aynı zamanda bu ziyaretin açık veya kapalı görüs seklinde yapılmasına da karar

  verir. Konsolosluk memurunun açık görüsme talebi var ise kendi ülkesinde Türk konsolosluk memurlarına

  uygulanan ziyaret rejimine baglı olarak, karsılıklılık esasına göre degerlendirilir.

  Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların durumu talepleri halinde ilgili konsolosluklara bildirildiginden ve

  bu suretle ziyaret edilebildiklerinden, konsolosluk memurlarının hükümlü ve tutuklularla dısarıdan telefon

  açarak görüsmelerine izin verilmez. Ancak ilgili hükümlü veya tutuklunun ceza infaz kurumunda bulunan

  ankesörlü telefonlarla konsolosluk veya diplomatik temsilciligini arayarak kuruma alındıgını ve ihtiyaçlarını

  bildirmesine izin verilir.

  Konsolosluklarda çalısan diger görevlilerin ziyareti

  Madde 29  (Degisik:RG-5/12/2018-30616)

  Konsoloslukta resmen çalısan din görevlisi, ögretmen, psikolog, tercüman ve benzeri mesleklerdeki

  konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyareti bu Yönetmelik hükümlerine göre

  Bakanlıgın iznine tabidir.

  Yabancı heyetler ile kisi ve kurulusların ziyaretleri

  Madde 30  Yabancı ülke resmî kurum ve kuruluslar ile parlamento temsilcilerinin, heyet halinde veya

  bireysel olarak, ceza infaz kurumlarını ziyaretleri hükümlü ve tutuklularla görüsebilmeleri, Dısisleri

  Bakanlıgı aracılıgıyla, Bakanlıktan izin alınmak suretiyle, bu Yönetmelik hükümlerinde düzenlenen usul ve

  esaslara göre yapılır.

  (Degisik fıkra: RG-28/07/2007-26596) Denetim amacıyla Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldugu uluslararası

  sözlesmelerle yetkisi kabul edilen kurum ve kurulusların temsilcileri hükümlü ve tutukluları, ziyaret yapma

  niyetini Bakanlıga önceden bildirmek suretiyle, ilgili sözlesme hükümleri ve ulusal mevzuattaki  usul ve

  esaslar çerçevesinde ziyaret edebilir. Heyet ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklularla özel olarak görüsebilir,

  kurumun her yerine girebilir. Ayrıca, heyetin hükümlü ve tutukluların bulundukları yerler hakkındaki

  istedigi tüm bilgiler kendilerine saglanır.

  (Degisik üçüncü fıkra:RG-6/11/2009-27398) Taraf oldugumuz sözlesmeler geregince Ülkemize iade edilen

  Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular, Bakanlıgın izniyle iade eden ülkenin konsolosluk memurunca ziyaret

  edilebilir. Bu ziyaret izninde karsılıklılık aranabilir, tercüman yardımından faydalanılabilir.

  Yabancı hükümlü ve tutukluların din adamları tarafından ziyareti

  Madde 31  Yabancı temsilcilikler dısında, Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları tarafından faaliyetleri

  kabul edilmis olan dinlerin resmî temsilcileri ve din adamları, yabancı uyruklu kisileri, Bakanlıgın izni ile

  ziyaret edebilir. Ancak bu ziyaretin ilgili hükümlü veya tutuklu tarafından da kabul edilmesi gerekir. Ilgili

  görüsmeyi kabul etmiyorsa durum bir tutanakla tespit edilir.

  Tıp doktorları tarafından yabancı hükümlü ve tutuklulara yönelik tedavi amaçlı ziyaret

  Madde 32  Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların hastalıklarının, ülkemizde tedavi imkanı bulunmaması

  veya zorunlu bir saglık nedeniyle verilen Bakanlık izni hariç, yabancı uyruklu doktorların tedavi hizmeti

  amacıyla kuruma girmesine izin verilmez.

  Fahri konsolosların yabancı hükümlü ve tutukluların ziyareti

  Madde 33  Ülkemizde, diplomatik temsilciligi ve konsoloslugu bulunmayan ülkelerin fahri konsolosları, bu

  görevlerini belgelemeleri kosuluyla, yabancı ülke konsoloslarına tanınan haklardan yararlanır.

  Ülkemizde, diplomatik temsilciligi  ya da konsoloslugu bulunan ülkelerin fahri konsolosları, yabancı

  hükümlü ve tutukluları, ancak; Bakanlıgın izni ile ziyaret edebilirler. 

  BESINCI KISIM

  Ortak Hükümler, Tutuklular, Son Hükümler

  BIRINCI BÖLÜM

  Ortak Hükümler

  Belgelendirme

  Madde 34 (Degisik:RG-3/4/2012-28253)

  Hükümlü ve tutuklular ile görüsmek isteyen kan ve kayın hısımlarından, akrabalık durumlarını ve T.C.

  kimlik numaralarını beyan etmeleri ve T.C. kimlik numaralarının bulundugu nüfus cüzdanı aslını ziyaret

  süresince ceza infaz kurumlarında yetkili görevlilere teslim etmeleri istenir. Ziyaretçilerin beyanlarının

  dogrulugu, ceza infaz kurumları tarafından Kimlik Paylasım Sistemi üzerinden elektronik ortamda

  arastırılmak suretiyle teyit edilir. Bu sekilde dogru beyanda bulundugu tespit edilen ziyaretçilerden

  beyanlarına iliskin olarak nüfus kayıt örnegi veya kimlik bilgilerine iliskin baskaca bir belge istenmez.

  Kimlik paylasım sistemi üzerinden elektronik ortamda kanuni yakınlıgı tespit edilemeyenlerin veya

  hükümlü ve tutuklular ile görüsmek isteyen ancak T.C. kimlik numarası bulunmayan kan ve kayın

  hısımlarının akrabalık durumlarını, nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklar tarafından verilen resmi

  belgeler ile ispatlamaları gerekir.

  Heyetlerin ziyaret usulü

  Madde 35  Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarına ziyaret veya görüse gelen resmî heyet ve özel kisiler,

  kurum güvenligini tehlikeye sokacak davranıslarda bulunamaz, kurum güvenligi için alınan ve uygulanan

  yasal ve idarî tedbirlerin degistirilmesini isteyemez.

  Hastanede ziyaret ve refakat (Degisik madde baslıgı:RG-6/11/2009-27398)

  Madde 36  Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi halinde, görevli infaz ve koruma

  memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret edilebilir.

  Kurum dısındaki saglık kuruluslarında yataklı tedavi gören hükümlü ve tutuklular, tedaviyi yapan doktorun

  uygun görmesi ve Cumhuriyet bassavcısı veya görevlendirecegi Cumhuriyet savcısının izni ile iç güvenlik

  görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.

  (Ek üçüncü fıkra:RG-6/11/2009-27398) Kurum dısında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında,

  tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu oldugunun bildirilmesi hâlinde, esi, annesi, babası, kardesi,

  çocugu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet bassavcılıgının uygun gördügü bir aile yakını refakatçi

  olarak bulundurulabilir.

  Giris kartı

  Madde 37  Ziyaretçilerin, ceza infaz kurumuna girisleri sırasında, idare tarafından kimlikleri alınır, yerine;

  basılı, seri numaralı, kurum tarafından onaylanmıs giris kartı verilir. Ziyaretçi, kurum içinde giris kartını

  görünecek biçimde üzerinde tasımak zorundadır.

  Hukuksal amaçlı ziyaret talepleri

  Madde 38  Yabancı bir ülkede yürütülmekte olan bir sorusturma veya kovusturma çerçevesinde, ceza infaz

  kurumlarında bulunan yabancı veya Türk vatandası hükümlü ve tutukluların bilgilerine basvurulması

  isteminde bulunulması halinde, varsa o ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bulunan adlî yardım

  sözlesmeleri çerçevesinde, adlî yardım talepnamesi düzenlenerek Bakanlıga iletilir ve verilecek izin ile

  görüsme gerçeklestirilir.

  Ceza infaz kurumlarında bulunan Türk vatandası veya yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular hakkında,

  Avrupa Insan Hakları Mahkemesi ya da yetkisi tanınan diger bir uluslar-arası mahkemede yürütülmekte olan

  bir sorusturma veya kovusturma çerçevesinde, yabancı uyruklu görevlilerin ceza infaz kurumlarında

  bulunan hükümlü ve tutuklularla görüsmeleri veya bilgilerine basvurmaları Bakanlıgın iznine baglıdır.

  Din adamları tarafından ziyaret

  Madde 39  Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları tarafından faaliyetleri kabul edilmis dinlerin resmî

  temsilcileri veya din adamları, kendi dinlerine mensup hükümlü ve tutuklularla istekleri halinde ve ceza

  infaz kurumunun güvenligini tehlikeye düsürmemek kaydıyla, Cumhuriyet bassavcılıgının izniyle

  görüsebilir.

  Milletvekillerinin görüsmeleri

  Madde 40 (Degisik: RG-22/07/2007-27470)

  Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarındaki yasam sartlarını yerinde görerek tespitlerde bulunmak,

  inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüsmede bulunmak amacıyla yapmıs oldukları istemler,

  ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek kosuluyla yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla

  açık ziyaret seklinde görüsebilir.

  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Ikinci Kitap Üçüncü Kısım Besinci Bölüm, Dördüncü Kısım Dördüncü

  ve Besinci Bölümleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan tutuklu ve

  hükümlülerin milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Bakanlıgın yazılı izni aranır.

  Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile barındırıldıkları bölümler, Türkiye Büyük Millet

  Meclisi Insan Haklarını Inceleme Komisyonu ve diger komisyonların baskan ve üyeleri ile yanlarında

  bulunan görevliler tarafından komisyon kararı ve görevleri çerçevesinde ziyaret edilebilir.

  Ziyaretlerde konusulacak lisan

  Madde 41 (Degisik birinci cümle:RG-6/11/2009-27398) Ziyaret esnasında görüsmelerin Türkçe yapılması

  esastır. Ancak, hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüsecegini bildirdigi yakınının Türkçe

  bilmediginin beyan edilmesi halinde, Türkçeden baska bir dilde konusmanın yapılmasına izin verilir ve

  konusma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu, konusmaların kurum güvenligini veya kamu düzenini

  tehlikeye düsürecek nitelikte bulunması halinde, haklarında idarî ve adlî islem yapılır.

  (Ek fıkra: RG-28/07/2007-26596) Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların ziyaret ve avukat görüslerinde,

  ücreti taraflarca karsılanmak kosuluyla bir tercümandan veya o dili bilen bir gönüllünün yardımından

  yararlanılabilir.

  IKINCI BÖLÜM

  Tutuklular ve Son Hükümler

  Tutuklulara iliskin uygulamalar

  Madde 42  Sorusturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovusturma evresinde hâkim veya mahkeme,

  sorusturmanın veya davanın selameti bakımından tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir veya bu

  hususta kısıtlamalar koyabilir.

  Yürürlük

  Madde 43  Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüge girer.

  Yürütme

  Madde 44  Bu Yönetmelik hükümlerini, Adalet Bakanı yürütür.

   

   

   

   

   

  Adres

  KANDIRA YOLU ÜZERİ 20. KM ÇAL MEVKİİ KANDIRA / KOCAELİ

  Telefon

  0262 581 56 23 -24

  FAX : 0262 581 56 64

  E-Posta

  kocaeli.1nftcikisaretadalet.gov.tr